โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

You are not logged in. (Login)

 
Skip LoginSkip จำนวนคนเข้าเว็บ

จำนวนคนเข้าเว็บ

elogo

marque
Look for the positive in those around you and point them out. Positive attracts positive.

Course categories


ข่าวและประกาศ

Picture of rtasm rtasm
แนวทางในการเรียนและทดสอบวิชาปฐมนิเทศ ผ่านระบบ e-learning
by rtasm rtasm - Monday, 27 June 2016, 08:28 PM
 
แนวทางในการในหลักสูตรนายสิบชั้นต้น (E-Learning) เหล่า ดย. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙รร.ดย.ทบ.ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามแนวนโยบายของ ทบ. สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) ผ่านทางเว็บไซต์ รร.ดย.ทบ. (http://www.rta-band.com/moodle) โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

๑.๑ ให้มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนายสิบชั้นต้น (E-Learning) จำนวน ๔ รายวิชา ได้แก่ วิชาทฤษฎีดนตรี, วิชาโสตประสาท ประสานเสียง และการวิเคราะห์บทเพลง โดยเปิดทำการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (เว็บไซต์) เริ่มเข้าเรียนได้ตั้งแต่ ๔ ก.ค. – ๒๕ ส.ค. ๕๙ 
๑.๒ ทำการประเมินผลการเรียนด้วยข้อสอบทางเว็บไซต์ และทำการสอบ ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ส.ค. ๕๙

๒. การสนับสนุนการเรียน

๒.๑ สามารถเข้าเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒.๒ ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตสามารถศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของ รร.ดย.ทบ.
๒.๓ คำแนะนำในการเข้าเรียนและทดสอบ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของ รร.ดย.ทบ.

๒.๔ คำแนะนำการเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่งเบื้องต้น
๒.๔.๑ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต (สายโทรศัพท์/ADSL) จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๔.๒ เปิดโปรแกรมบราวน์เซอร์ (Browser) สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้ใช้โปรแกรมบราน์เซอร์ Internet Explorer (IE) เท่านั้น (บราวน์เซอร์อื่น เช่น Chrome , Firefox , Safari ฯลฯ ไม่รองรับระบบ ทำให้ทำงานได้ไม่สมบรูณ์)
๒.๔.๓ ในช่อง Address (หมายเลข 1 ตามรูป) พิมพ์ URL ของ รร.ดย.ทบ. ดังนี้ http://www.rta-band.com/moodle๒.๔.๔ จะมองเห็นบล็อกเข้าสู่ระบบ ด้านซ้ายมือ (หมายเลข 2 ตามรูป) ให้ใส่รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่บทเรียนวิชาปฐมนิเทศและทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย ๒ รายวิชา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาใดก่อนก็ได้ แต่การทดสอบจะเปิดให้ทำการทดสอบได้ตามห้วงเวลาที่กำหนดให้ในข้อ ๑.๒

ตัวอย่างการกรอก Username และ Password

 
ยศ-ชื่อ/นามสกุล Username Password
ส.อ.รักชาติ ยิ่งชีพ rtabse---- rtabse----

 

๒.๔.๕ หากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๕- ๓๓๗๓ ต่อ ๘๙๕๓๐, โทร.ทบ. ๘๙๕๓๐ ร.อ.หิรัญ บุญชื่น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๓๔๙๓-๗๐๐๗Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 Today Thursday, 29 September 29 30  
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Main MenuSkip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events