โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

You are not logged in. (Login)

 
Skip LoginSkip Course categoriesSkip จำนวนคนเข้าเว็บ

จำนวนคนเข้าเว็บ

elogo

marque
Nothing ventured, Nothing gained

Course categories

หลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 1

หมวดวิชาสามัญ

หมู่วิชาสามัญทั่วไป6

หมู่วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ2

หมวดวิชาชีพ

หมู่วิชาชีพทหาร3

หมู่วิชาชีพดุริยางค์11

หมู่วิชาชีพเทคโนโลยี1

หมวดวิชาเลือกเสรี3

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 2

หมวดวิชาสามัญ

หมู่วิชาสามัญทั่วไป3

หมู่วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ4

หมวดวิชาชีพ

หมู่วิชาชีพทหาร4

หมู่วิชาชีพดุริยางค์11

หมู่วิชาชีพเทคโนโลยี2

หมวดวิชาเลือกเสรี4

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชั้นปีที่ 3

หมวดวิชาสามัญ1

หมวดวิชาชีพ

หมู่วิชาชีพทหาร2

หมู่วิชาชีพเฉพาะ6

หมวดวิชาเลือกเสรี3

โครงการ1
หลักสูตรนายสิบชั้นต้น

หมวดวิชาปฐมนิเทศ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น รุ่นที่ ๘2

หมวดวิชาหลัก10

หมวดวิชารอง9

หมวดวิชาประกอบ6
หลักสูตรนายสิบอาวุโส

หมวดวิชาปฐมนิเทศ2

หมวดวิชาหลัก10

หมวดวิชารอง15

หมวดวิชาประกอบ7
หลักสูตรชั้นนายร้อย

หมวดวิชาปฐมนิเทศ3

หมวดวิชาหลัก11

หมวดวิชารอง18

หมวดวิชาประกอบ8

แบบประเมิน ครู - อาจารย์8
หมวดวิชา เหล่าทหารดุริยางค์2
สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก2
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินหลักสูตรนักเรียนดุริยางค์ทหารบก2

แบบประเมินหลักสูตรชั้นนายร้อย1

แบบประเมินนายสิบอาวุโส3

ข่าวและประกาศ

Picture of rtasm rtasm
แนวทางในการเรียนและทดสอบวิชาปฐมนิเทศ ผ่านระบบ e-learning
by rtasm rtasm - Friday, 14 August 2015, 10:53 PM
 
Best Hidden Cameras

แนวทางในการเรียนและทดสอบวิชาปฐมนิเทศ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร นสน.ชั้นต้น เหล่า ดย. รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘รร.ดย.ทบ.ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามแนวนโยบายของ ทบ. สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) ผ่านทางเว็บไซต์ รร.ดย.ทบ. (http://www.rta-band.com/moodle) โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Le@rning)

๑.๑ ให้มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฐมนิเทศและทดสอบหลักสูตร นสน.ชั้นต้น รุ่นที่ ๘ จำนวน ๒ รายวิชา ได้แก่ วิชาทฤษฎีดนตรีและวิชาโสตประสาท โดยเปิดทำการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (เว็บไซต์) เริ่มเข้าเรียนได้ตั้งแต่ ๒๖ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๕๘
๑.๒ ทำการประเมินผลการเรียนด้วยข้อสอบทางเว็บไซต์ เริ่มทำข้อสอบได้ตั้งแต่ ๒๘ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๕๘ ทำข้อสอบได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง

๒. การสนับสนุนการเรียน

๒.๑ สามารถเข้าเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒.๒ ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตสามารถศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของ รร.ดย.ทบ.
๒.๓ คำแนะนำในการเข้าเรียนและทดสอบ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของ รร.ดย.ทบ.

๒.๔ คำแนะนำการเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่งเบื้องต้น
๒.๔.๑ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต (สายโทรศัพท์/ADSL) จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๔.๒ เปิดโปรแกรมบราวน์เซอร์ (Browser) สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้ใช้โปรแกรมบราน์เซอร์ Internet Explorer (IE) เท่านั้น (บราวน์เซอร์อื่น เช่น Chrome , Firefox , Safari ฯลฯ ไม่รองรับระบบ ทำให้ทำงานได้ไม่สมบรูณ์)
๒.๔.๓ ในช่อง Address (หมายเลข 1 ตามรูป) พิมพ์ URL ของ รร.ดย.ทบ. ดังนี้ http://www.rta-band.com/moodle๒.๔.๔ จะมองเห็นบล็อกเข้าสู่ระบบ ด้านซ้ายมือ (หมายเลข 2 ตามรูป) ให้ใส่รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่บทเรียนวิชาปฐมนิเทศและทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย ๒ รายวิชา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาใดก่อนก็ได้ แต่การทดสอบจะเปิดให้ทำการทดสอบได้ตามห้วงเวลาที่กำหนดให้ในข้อ ๑.๒

ตัวอย่างการกรอก Username และ Password

 
ยศ-ชื่อ/นามสกุล Username Password
ส.อ.รักชาติ ยิ่งชีพ sgt---- rta----

 

๒.๔.๕ หากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๕- ๓๓๗๓ ต่อ ๘๙๕๓๐, โทร.ทบ. ๘๙๕๓๐ ร.ท.หิรัญ บุญชื่น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Le@rning) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๓๔๙๓-๗๐๐๗Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 Today Thursday, 26 May 26 27 28
29 30 31     
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Main MenuSkip Upcoming Events