โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

You are not logged in. (Login)

 
Skip LoginSkip Course categoriesSkip จำนวนคนเข้าเว็บ

จำนวนคนเข้าเว็บ

elogo

Course categories


ข่าวและประกาศ

Picture of rtasm rtasm
การเรียน Elearning หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารดุริยางค์
by rtasm rtasm - Thursday, 16 May 2013, 03:04 PM
 

การเรียน Elearning หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารดุริยางค์

เริ่มเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556

แนวทางในการเรียนและทดสอบวิชาปฐมนิเทศและทดสอบ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ดย. รุ่นที่ ๓  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

---------------------------------------------------------------------

                    รร.ดย.ทบ.ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามแนวนโยบายของ ทบ.  สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์(อีเลิร์นนิ่ง) ผ่านทางเว็บไซต์ รร.ดย.ทบ. (http://www.rta-band.com/moodle)  โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

                   ๑. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Le@rning)

                      ๑.๑ ให้มีการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฐมนิเทศและทดสอบหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ ๓  จำนวน ๑ รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ  โดยเปิดทำการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (เว็บไซต์) เริ่มเข้าเรียนได้ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค. – ๒ มิ.ย. ๕๖

                      ๑.๒ ทำการประเมินผลการเรียนด้วยข้อสอบทางเว็บไซต์  เริ่มทำข้อสอบได้ตั้งแต่ ๒๗ พ.ค. – ๒  มิ.ย. ๕๖  ทำข้อสอบได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง

                   ๒. การสนับสนุนการเรียน

                      ๒.๑ สามารถเข้าเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

                      ๒.๒ ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตสามารถศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของ รร.ดย.ทบ.

                      ๒.๓ คำแนะนำในการเข้าเรียนและทดสอบ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของ รร.ดย.ทบ.

                      ๒.๔ คำแนะนำการเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่งเบื้องต้น

                             ๒.๔.๑ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต(สายโทรศัพท์/ADSL) จำนวน ๑ เครื่อง

                             ๒.๔.๒ เปิดโปรแกรมบราวน์เซอร์ สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

ตัวอย่าง Username และ Password

๑.

ร.อ.นิยม

ลามี

Rtasm999

RTAsm999

 

                            ๒.๔.๓ ในช่อง Address พิมพ์ URL ของ รร.ดย.ทบ. ดังนี้ http://www.rta-band.com/moodle

                             ๒.๔.๔ จะมองเห็นบล็อกเข้าสู่ระบบ ด้านซ้ายมือ ให้ใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter  เพื่อเข้าสู่บทเรียนวิชาปฐมนิเทศและทดสอบ  ซึ่งประกอบด้วย    รายวิชา  ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาใดก่อนก็ได้  แต่การทดสอบจะเปิดให้ทำการทดสอบได้ตามห้วงเวลาที่กำหนดให้ในข้อ ๑.๒

                             ๒.๔.๕ หากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์หมายเลข    ๒๒๔๕  ๓๓๗๓  ต่อ ๘๙๕๓๐,  โทร.ทบ. ๘๙๕๓๐  ร.อ.สุรินทร์  หนูพวงร้อย หน.แผนกการศึกษา รร.ดย.ทบ. เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๓๕ ๔๖๕๒, ร.ต.หิรัญ  บุญชื่น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Le@rning) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๓๔๙๓ ๗๐๐๗, จ.ส.อ.สุรักษ์ หนูพวงร้อย  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอีเลิร์นนิ่ง(e-Le@rning) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๘๙๙๔ ๔๔๑๔

 


Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Today Sunday, 20 April 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Main Menu