โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

You are not logged in. (Login)

 
Skip LoginSkip CoursesSkip จำนวนคนเข้าเว็บ

จำนวนคนเข้าเว็บ

elogo

marque
ยินดีต้อนรับ นายสิบนักเรียนชั้นต้น เหล่าทหารดุริยางค์ E-Learning

Course categories


ข่าวและประกาศ

Picture of rtasm rtasm
แนวทางในการเรียนและทดสอบวิชาปฐมนิเทศ ผ่านระบบ e-learning
by rtasm rtasm - Monday, 27 June 2016, 08:28 PM
 
แนวทางในการในหลักสูตรนายสิบชั้นต้น (E-Learning) เหล่า ดย. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙รร.ดย.ทบ.ได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามแนวนโยบายของ ทบ. สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเลิร์นนิ่ง) ผ่านทางเว็บไซต์ รร.ดย.ทบ. (http://www.rta-band.com/moodle) โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้

๑. ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

๑.๑ ให้มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนายสิบชั้นต้น (E-Learning) จำนวน ๔ รายวิชา ได้แก่ วิชาทฤษฎีดนตรี, วิชาโสตประสาท ประสานเสียง และการวิเคราะห์บทเพลง โดยเปิดทำการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (เว็บไซต์) เริ่มเข้าเรียนได้ตั้งแต่ ๔ ก.ค. – ๒๕ ส.ค. ๕๙ 
๑.๒ ทำการประเมินผลการเรียนด้วยข้อสอบทางเว็บไซต์ และทำการสอบ ณ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ส.ค. ๕๙

๒. การสนับสนุนการเรียน

๒.๑ สามารถเข้าเรียนได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒.๒ ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ตสามารถศึกษาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของ รร.ดย.ทบ.
๒.๓ คำแนะนำในการเข้าเรียนและทดสอบ สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์อีเลิร์นนิ่งของ รร.ดย.ทบ.

๒.๔ คำแนะนำการเข้าสู่ระบบอีเลิร์นนิ่งเบื้องต้น
๒.๔.๑ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต (สายโทรศัพท์/ADSL) จำนวน ๑ เครื่อง
๒.๔.๒ เปิดโปรแกรมบราวน์เซอร์ (Browser) สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ให้ใช้โปรแกรมบราน์เซอร์ Internet Explorer (IE) เท่านั้น (บราวน์เซอร์อื่น เช่น Chrome , Firefox , Safari ฯลฯ ไม่รองรับระบบ ทำให้ทำงานได้ไม่สมบรูณ์)
๒.๔.๓ ในช่อง Address (หมายเลข 1 ตามรูป) พิมพ์ URL ของ รร.ดย.ทบ. ดังนี้ http://www.rta-band.com/moodle๒.๔.๔ จะมองเห็นบล็อกเข้าสู่ระบบ ด้านซ้ายมือ (หมายเลข 2 ตามรูป) ให้ใส่รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เสร็จแล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเข้าสู่บทเรียนวิชาปฐมนิเทศและทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย ๒ รายวิชา ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาใดก่อนก็ได้ แต่การทดสอบจะเปิดให้ทำการทดสอบได้ตามห้วงเวลาที่กำหนดให้ในข้อ ๑.๒

ตัวอย่างการกรอก Username และ Password

 
ยศ-ชื่อ/นามสกุล Username Password
ส.อ.รักชาติ ยิ่งชีพ rtabse---- rtabse----

 

๒.๔.๕ หากมีปัญหาในการใช้งาน สามารถแจ้งได้ที่หน้าเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๔๕- ๓๓๗๓ ต่อ ๘๙๕๓๐, โทร.ทบ. ๘๙๕๓๐ ร.อ.หิรัญ บุญชื่น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘-๓๔๙๓-๗๐๐๗Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 Today Wednesday, 27 July 27 28 29 30
31       
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Main MenuSkip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events