•  
 •  
 •  
  • กองดนตรี
  • กองวิทยาการ
  • แผนกบริการ
  • โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
 •  
  • ข่าวสาร
  • กิจกรรม
 •  
  • เพลง
  • โน๊ต
 •  
  • จัดซื้อ
  • จัดจ้าง
 •  
  • E-learning
  • KM
 •  
หน้าแรก >กิจกรรม
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์
 • ดย.ทบ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 15-01-2561
 •  
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
 • ดย.ทบ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อ ๑๓ม.ค.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 15-01-2561
 •  
 • กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
 • ดย.ทบ.จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับบุตรของกำลังพล กรมดุริยางค์ทหารบก ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการกรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๑๒ม.ค.๖๐ ... (อ่านต่อ)
 • 15-01-2561
 •  
 • พิธีวางพวงมาลา พ.ต.หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชญา) อดีต ผบ.ดย.ทบ.
 • พิธีวางพวงมาลา พ.ต.หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชญา) อดีต ผบ.ดย.ทบ. เพื่อเป็นการระลึกถึงอนิจกรรมของบุคคลสำคัญของ ดย.ทบ. ในวันจันทร์ที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ เวลา ๐๘๐๙ ณ อนุสรณ์สถาน พ.ต.หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชญา) หน้าอาคาร บก.รร.ดย.ทบ. ... (อ่านต่อ)
 • 15-01-2561
 •  
 • การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ดย. เป็นนายทหารสัญญาบัตร(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 • การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนยศ จ.ส.อ. เหล่า ดย. เป็นนายทหารสัญญาบัตร(ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ จำนวน ๕ นาย มีรายชื่อดังนี้ ๑.จ.ส.อ.อุดม นาชัยลอง สังกัด ดย.ทบ. ๒.จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ บุญสิงห์ สังกัด มทบ.๓๓ ๓.จ.ส.อ.วุฒิชัย พลายละหาร สังกัด มทบ.๔๖ ๔.จ.ส.อ.สุธันย์ธนัตถ์ พาสระน้อย สังกัด ดย.ทบ. ๕.จ.ส.อ.ธีร์ปพัฒ ธีรนันท์พัฒธน สังกัด มทบ.๓๗ ๖.จ.ส.อ.ราชัณ ตรีอำนรรค สังกัด มทบ.๑๗ (อะไหล่ ๑) ๗.จ.ส.อ.สมชาย ช่วยนางเดียว สังกัด มทบ.๑๑ (อะไหล่ ๒) ๘.จ.ส.อ.สมบัติ เฉลิมแสน สังกัด มทบ.๒๗ (อะไหล่ ๓) ... (อ่านต่อ)
 • 11-01-2561
 •  
 • พิธีประดับยศนายทหารชั้นประทวน กำลังพลกรมดุริยางค์ทหารบก
 • ประมวลภาพพิธีประดับยศนายทหารประทวน โดยมี พล.ต.กฤษดา สาริกา จก.ดย.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ห้องพิณทอง อาคารกองบัญชาการ กรมดุริยางค์ทหารบก ... (อ่านต่อ)
 • 10-01-2561
 •  
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
 • ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานสงฆ์ พลตรี กฤษดา สาริกา เจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก ประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและครอบครัวกรมดุริยางค์ทหารบก ณ กรมดุริยางค์ทหารบก ในวันที่ ๔ ม.ค.๖๑ ... (อ่านต่อ)
 • 04-01-2561
 •  
 • การตรวจการจัดหา ประจำปี ๒๕๖๑
 • การตรวจการจัดหา ประจำปี ๒๕๖๑ จากกรมจเรทหารบก โดยมี พ.อ.พศิน ทองเต็ม เป็นหัวหน้าชุดตรวจ ณ กรมดุริยางค์ทหารบก เมื่อ ๒๕-๒๖ ธ.ค.๖๐ ... (อ่านต่อ)
 • 27-12-2560
 •