รวมเพลงพิธีการและสัญญาณแตรเดี่ยว

ลำดับ รายชื่อเพลง ฟัง โหลด

ลำดับ

รายชื่อเพลง

ฟัง

โหลด

หมวดเพลงเคารพด้วยวงโยธวาทิต ๓๓. ประชุมแถวทหาร (ปฏิบัติงานภาคบ่าย)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑. เพลงชาติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓๔. เลิกประชุม (เลิกทำงาน)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒. เพลงสรรเสริญพระบารมี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓๕. รับประทานอาหารเย็น

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓. เพลงมหาชัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓๖. เตรียมตัว ๑ จบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔. เพลงมหาฤกษ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  เคารพ ๓ จบ (เคารพธงชาติ)    
หมวดเพลงมาร์ช ๓๗. ประชุมแถวทหารอบรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕. เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓๘. ตรวจ (สวดมนต์)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๖. เพลงมาร์ชราชวัลลภ (เดินแถว)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓๙. นอน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๗. เพลงมาร์ชราชวัลลภ (บรรเลง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดเพลงเหตุการณ์สำคัญ
๘. เพลงมาร์ชกองทัพบก (เดินแถว)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๐. เหตุสำคัญ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๙. เพลงมาร์ชราชวัลลภ (บรรเลง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๑. ไฟไหม้

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๐. เพลงมาร์ชทหารของชาติ (เดินแถว)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๒. ภัยทางอากาศ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๑. เพลงมาร์ชทหารของชาติ (บรรเลง)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๓. หมดภัยทางอากาศ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๒. เพลงสวัสดีมีชัย (ตรวจพล)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๔. ตรวจ (พร้อมรบ)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๓. เพลงสยามานุสติ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดเพลงเหล่า
๑๔. เพลง TIGER RAG (เพลงวิ่งสวนสนาม)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๕. ทหารราบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๕. เพลงกราวกีฬา

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๖. ทหารม้่า

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๖. เพลงสามัคคีชุมนุม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๗. ทหารรถรบ (ยานเกราะ)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดเพลงสัญญาณแตรเดี่ยว ๔๘. ทหารปืนใหญ่สนาม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๗. เคารพทั่วไป ๑ จบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๔๙. ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๘. เคารพทั่วไป ๒ จบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕๐. ทหารสื่อสาร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๑๙. เคารพทั่วไป ๓ จบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕๑. ทหารขนส่ง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๐. เคารพทหารม้า ๑ จบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕๒. ทหารช่าง

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๑. เคารพทหารม้า ๒ จบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕๓. ทหารเสนารักษ์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๒. เคารพทหารม้า ๓ จบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕๔. ทหารพลาธิการ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดเพลงสวนสนาม ๕๕. กรมยุทธศึกษาทหารบก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๓. ระวัง (เตรียมตัวสวนสนาม)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕๖. โรงเรียนนายร้อยทหารบก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๔. หน้าเดิน (เริ่มสวนสนาม)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕๗. ทหารดุริยางค์

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๕. เลิกสวนสนาม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หมวดเพลงหน่วย
หมวดเพลงการปฏิบัติประจำวัน ๕๘. กองทัพบก (ทหารบกทั่วไป)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๖. ปลุก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๕๙. กองทัพภาค

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๗. ประชุมแถวทหาร (ออกกำลังกาย)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๖๐. กองพล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๘. รับประทานอาหารเช้า

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๖๑. มณฑลทหารบก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๒๙. ระวัง (เตรียมตัว ๑ จบ)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๖๒. กรม

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓๐. คำนับ ๓ จบ (เคารพธงชาติ)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๖๓. กองพัน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓๑. ประชุมแถวทหาร (ปฏิบัติราชการภาคเช้า)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

๓๒. สัญญาณแตรพัก และต่อด้วยแตรสัญญาณ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  รับประทานกลางวัน